Mobil: +36-20-564-4415

Információk

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Az alábbi tájékoztató és nyilatkozat elfogadásával, az “ELFOGADOM AZ ADATKEZELÉSI NYILATKOZATOT” check-boksz bepipálásával elismeri, hogy az adatkezelésről megfelelő és teljes körű tájékoztatást kapott, és kifejezett beleegyezését adja az Ön (továbbiakban felhasználó/érintett) által megadott személyes adatok alábbiakban meghatározott terjedelmű kezeléséhez. Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbiakat, és hozzájárulását azután adja meg!

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása, jelen adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat elfogadásával. Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseinek betartásával végezhető. A honlapon közvetített vagy kínált szolgáltatások/nyeremények vonatkozásában a személyes adatok megadása feltétele az adott szerződés létrejöttének, ezért ilyen esetben az adatszolgáltatás megtagadása kizárja a szerződés létrejöttét. A felhasználót bármikor megilleti az a jog, hogy bizonyos adatokat nem ad meg. Ez azzal járhat, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe.

Az adatkezelés célja

 1. A szolgáltató honlapon folytatott fő tevékenysége: külföldi utazások közvetítése a Polgári Törvénykönyv 6:254. paragrafusa, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XII. 28.) sz. kormányrendeletben, az utazásszervező utazási feltételeiben és az adott légitársaság illetve hajóstársaság megfelelő szabályzatában, szállítási feltételeiben előírtak szerint. A tevékenység (szolgáltatások, termékek, ) részletesebb leírása a főoldalról érhetőek el.
 2. Jelen honlapon keresztül kínált, illetve közvetített szolgáltatásokra vonatkozó szerződés megkötése, teljesítése, módosítása, nyilvántartása, állományban tartása, a szerződésből származó követelések megítélése, kötelezettségek és jogok érvényesítése.
 3. A honlapon keresztül kínált, illetve közvetített szolgáltatások, valamint jelenlegi és jövőbeni szerződéses partnerei szolgáltatásairól, termékeiről reklámokat küldjön. A személyre szabott szolgáltatás keretében az üzemeltető a felhasználók egyéni profiljának felhasználásával a profiloknak megfelelő reklámokat juttathat el a felhasználók részére, közvetlen megkeresés módszerével. A regisztráció során a felhasználó kötelezően, illetve opcionálisan megadható adatokat közöl/közölhet. A kötelezően megadandó adatok felhasználó általi megadása is önkéntes! A regisztráció során kötelezően megadandó adatok, a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag olyan adatok tartoznak, amelyek egy-egy szolgáltatás biztonságos és jogszerű hozzáféréséhez, illetve használatához elengedhetetlenül szükségesek (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, születési ország, születési dátum, érdeklődő neme, lakcím, mobil telefonszám). Az opcionálisan megadható adatok a felhasználó számára a preferenciák további szűrését, személyre szabottabb tájékoztatást tesznek lehetővé, a reklámanyagok minél célzottabb küldését célozzák (pl. gyermek utasok száma és életkoruk).
 4. A megkeresés módja: eDM (hírlevél, személyre szabott e-mail); telefonos megkeresés (telesales, call center); postai küldemény. A kezelt adatokat szolgáltató felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.
 5. IP naplózás: A szolgáltatás felhasználói számítógépeinek IP címei a felhasználó általi regisztráció, valamint hitelesítő e-mail aktiválása alkalmával, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülhetnek. Ennek célja azon IP címek kiszűrése, amelyről érkező többszöri kapcsolatfelvételek a szerverre nézve biztonsági kockázatot jelentenek. A felhasználók címeit az üzemeltető semmilyen más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lehetne.
 6. Remarketing címkézés: A honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a felhasználó számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a felhasználó számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltató közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait.

Korhatár

Az Info tv. 6. § (3) bekezdése alapján a 16. életévét betöltött kiskorú adatkezelési hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez nem szükséges törvényes képviselőjének belegyezése, vagy utólagos jóváhagyása. Ezen kor alatt a részvétel kizárt.

Az adatkezelésre jogosult személy

Az adatkezelő, aki az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelő neve: Nazar Kft. (a jelen tájékoztatóban adatkezelő/szolgáltató)

Adatkezelő képviselője: Somogyi Magdolna ügyvezető

Adatkezelő székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3

Adatkezelő adatvédelmi nyilvántartási száma:

E-mail címe: magdalena.somogyi@gmail.com

Telefonszáma: +36 20 517 82 86

Az adatkezelés helye

A személyes adatok a társaságunk által bérelt szervereken kerülnek tárolásra. Adatbiztonsági okokból ezekről további tájékoztatást a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és bíróság részére adhatunk.

Az adatkezelés időtartama

Figyelemmel arra, hogy a reklámozott termékek, akciók köre folyamatosan változik, mindaddig tájékoztatást adhatnak a felhasználónak a megadott személyes adataik felhasználásával az adatkezelők, amíg a felhasználó nem vonja vissza hozzájárulását, azaz nem kéri adatai törlését.

Az adatkezelő az érintettel a honlapon megkötésre kerülő konkrét szerződés hatálya alatt, illetve mindaddig kezelheti, ameddig az adott szerződéssel összefüggésben igény érvényesíthető. A létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatok addig kezelhetők, ameddig a szerződés meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett jogait különösen az Info tv. 14-17. §-a tartalmazza.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

 1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint az Info tv. 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az érintett jogait a partnerekkel szemben közvetlenül is érvényesítheti.

Adatok törlése

Az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Az adatok törlését a felhasználó az info@nazarutazas.hu e-mail címre történő kérelemmel kérheti, avagy a hírlevelek aljában található „leiratkozás” (linkre) szóra kattintva kérheti (http://akciosut.hu/hirlevel?t=3) Amennyiben a felhasználó általában kéri adatai törlését, a szolgáltató saját adatbázisából törli a felhasználó minden adatát.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségei

Szolgáltatónak benyújtott kifogás

Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Szolgáltató a hozzá benyújtott panaszokat 25 napon belül megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet ugyan ezen határidőn belül tájékoztatja.

Hatósági panasz

Az érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Honlap: http://naih.hu; Tájékoztató eljárásról: http://www.naih.hu/tajekoztato-az-adatvedelmi-hatosagi-eljarasokrol.html)

Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az eljárás különös szabályait az Info tv. 22. §-a tartalmazza. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.

Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Adatbiztonság

Az adatok rögzítése és tárolása: adatkezelő törekszik a mindenkor elérhető biztonsági megoldások közül hatékony védelmi megoldásokat alkalmazni.

Visszaélés személyes adatokkal

Amennyiben a szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a felhasználó, a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait jogosulatlanul, vagy jogsértő módon adta meg, akkor a szolgáltató megtesz minden szükséges jogi intézkedést az okozott kár megtérítésének érvényesítése, valamint a jogsértő személy jogi úton történő felelősségre vonásának kezdeményezése érdekében.

Amennyiben valaki a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető, vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (direkt marketing célokra, stb..) használja, vagy egyébként jogosultatlanul fér hozzá személyes adatokhoz, illetve más módon a személyes adatokkal visszaél, úgy a szolgáltató megteszi a szükséges jogi intézkedéseket a jogsértő jogi felelősségre vonásának kezdeményezése iránt.

Hozzájárulás

Nyilatkozom, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást teljes körűen megkaptam, az abban foglaltakat megismertem és megértettem a társaság (adatkezelő) tevékenysége szempontjából lényeges adatkezelési célok ismeretében. Kijelentem, hogy a megadott adataim a saját személyes adataim. Hozzájárulok, hogy a Társaság a személyes adataimat, felvegye, rögzítse, kezelje. A hozzájárulás kifejezetten kiterjed a társaság adatfeldolgozójára is.

Atlasz fakultatív útlemondás

Atlasz fakultatív útlemondási nyilatkozat

CPV szerződés

Külföldi csomagajánlatainkhoz vagy repülőjegy és szállásfoglalása mellé kösse meg irodánkban kedvezményesen komplex biztosítását (baleset-, betegség-, poggyász- és útlemondási biztosítás) Az útlemondási biztosítás önrész nélküli. A csomag megköthető Classic alap vagy a premium közép kategóriájával.
További feltételekről és árakról kérje tájékoztatásunkat!

CPV szerződés

Utasbiztosítás

Irodánk Magyarország legnagyobb utas biztosító társaságával áll kapcsolatban. Teljes körű baleset-, betegség-, és poggyászbiztosításával nyugodtan indulhat neki tervezett utazásainak a világ bármely pontjára.

Egyéni autós utazásához, kérje irodánkban gépjármű biztosítását. Bővebben információkról tájékozódjon irodánkban.

További plusz szolgáltatások illetve kiegészítések:

Kiegészítő Baleset biztosítás, kiegészítő sportbaleset + sporteszköz biztosítás, éves biztosítás.

COLONNADE INSURANCE Magyarországi Fióktelepe
1143 Budapest, Stefánia út 51.
Budapest, Hungary
tel: +36 (06) 1460 1500
fax: +36 (06) 1460 1515
assistance@colonnade.hu

H-1036 Budapest, Bécsi út 53-55 ( Kolosy téren, a Padthai Étterem mellett)

Tel:
(+36-1) 238 7496

(+36-1) 238 7497

Mobil:
+36 20/401 4733

+36 20/564 4415

Email: info@akciosut.hu

Nyitva tartás:

H-P:

9:00-18:00

Szo:

9:00-13:00

Utasaink számára a Buda Gourmet Étterem mélygarázsában van lehetőség parkolásra -2 szintig, mely mindössze 10 m-re van irodánktól!

A parkolás díja 380 Ft/óra

Bővebb információkért kérem, keressen meg minket a fenti elérhetőségeink egyikén!

2002-2016 Nazar Kft

Hogyan tudja a lefoglalt utat kifizetni?

Miután Ön írásban foglalást küldött nekünk, mi 16 órán belül felvesszük Önnel a kapcsolatot. Egy e-mailt küldünk Önnek az Ön által kiválasztott utazás szabad kapacitásáról/ foglalhatóságáról és pontos árkalkulációról.

Irodánkban többféle módon is kifizetheti utazását.

Fontos, hogy a szabad kapacitásról/ foglalhatóságról szóló levelünkben mellékeljük az utazási szerződést is, amennyiben a helyek rendelkezésre állnak.

Kérjük ezt legyen kedves írásban vagy telefonon: +36-1-238-74-96, email-en : info@akciosut.hu címre vagy személyesen eljuttatni a Bécsi út 53-55 címünkre.

Az Ön által kiválasztott utazást csak az előleg (35 nappal az utazás megkezdése előtt a részvételi díj 40%-a , kivéve speciális le nem mondható ajánlatoknál) vagy a teljes összeg (35 napon belüli foglalás esetén csak teljes összeggel tud foglalni) beérkezése után véglegesítjük az adott utazásszervezőnél.

Nagyon fontos: Kérjük a megrendelt út befizetéséről minél hamarabb gondoskodni szíveskedjen. Csak az összeg beérkezése után tudjuk foglalását véglegesíteni!

A késedelmes fizetésből adódó problémák miatt (esetleges helyek elfogyása) felelősséget nem vállalunk!

Fizetési tájékoztató Forintban elszámolt utakhoz

Ön az utazást forintban foglalja le, a forintban meghatározott árak kerülnek rögzítésre a szerződésben. A számlák forintban kerülnek kiállításra.

1. Fizetés átutalással:

Önnek lehetősége van arra, hogy a Nazar Kf. (akciosut.hu) utazási iroda bankszámlájára közvetlenül átutalja a részvételi díj összegét.

Bankszámlaszámaink:

OTP Bank Rt, Nazar Kft. 11715007-20436474-00000000

Ön az utazást euróban foglalja le, az euróban meghatározott árak kerülnek rögzítésre a szerződésben. A számlák euróban kerülnek kiállításra.

Az utalás kedvezményezettje minden esetben a Nazar Kft., H-1036, Budapest Bécsi út 53-55

Bank neve: OTP Bank, címe: 1152 Budapest, Szentmihályi út 131.
Kedvezményezett neve: Nazar Kft.
IBAN száma: HU39 1176 3158 0789 5883 0000 0000
SWIFT kódja: OTPVHUHB


Bank neve: OBERBANK AG. Bank, címe: 1030 Wien, Schwarzenberger Platz 5.
Kedvezményezett neve: Nazar Kft.
IBAN számunk: AT38 1500 0005 011 86787
Swift kód: OBKLAT2L

2. Készépénzben a fenti bankszámlák valamelyikére rá tudja fizetni az összeget.

3. Személyesen készpénzben a Bécsi út 53-55 címen, a Padthai Étterem mellett

Cím: 1036 Budapest, Bécsi út 53-55. Tel: (+36-1) 238-74-96. Mobil: 06-20-564-4415

Fontos! Amennyiben Ön Euróval szeretne fizetni, kérjük minden esetben jelezze felénk, a foglalásának megjegyzés rovatában.

Módosítási-, lemondási díjat akkor számolunk fel, ha Ön:
a már megrendelt és aláírt szerződés/ foglalás esetén név, vagy utazási időpont változtatást kér, utólagos számla kiállítást kér más névre, vagy címre, szállodaváltoztatást kér már megrendelt foglalás során, vagy a megrendelt szolgáltatásokat módosítja/lemondja, vagy foglalását lemondja.

A módosítási díj mértéke: 5.000 Ft / Fő, mely az utazásszervező által felszámított esetleges díjakon túl fizetendő.

1. Az Önnek megfelelő időpont kiválasztása után kattintson a Kalkuláció/Foglalás gombra!

2. Válassza ki az Ön számára megfelelő szobát!

3. Kalkuláció, egyéb szolgáltatások kiválasztása.

4. Adja meg az Utazók adatait!

5. Ön emailt kap az előzetes foglalásáról.

6. Mi 1- 16 órán belül kapcsolatba lépünk Önnel.

7. Miután a kolléganőink leellenőrizték a szabad kapacitást és az Önök számára legkedvezőbb árat email-en jelentkezünk Önnél. Ha kérdésünk lenne vagy az Ön által kiválasztott útra már csak kevés hely van fel is hívjuk Önt. Nehogy lemaradjon álmai utazásáról.

8. Email-ben,  jelezzük a szabad kapacitást a foglalható árakat és mellékeljük az opciós szerződést, azaz előszerződést küldünk. Önnek 2 teendője van: az általunk elkészített szerződést, melyet Ön aláírt faxon, emailen, vagy személyesen, eljuttatni irodánkba, illetve az összeg kifizetéséről gondoskodni (személyesen, utalással vagy bankszámlánkra való készpénz ráfizetéssel).

10. Az összeg megérkezése után foglaljuk véglegesre az Ön foglalását. Tehát fontos, hogy  az utazás befizetéséről minél hamarabb gondoskodjon!

11. Miután a helyeket számunkra visszaigazolták, Önnek új szerződést küldünk melyben az Ön foglalási státusza véglegessé válik.

12.Mi indulás előtt 5 nappal küldjük el a részvételi jegyet az Ön által megadott email címre. Kérjük, postafiókját rendszeresen látogassa! Nem olvasott, nem megkapott, és nem letöltött dokumentumok hiányosságából fakadó károkért felelősséget nem vállalunk!

13. Ha bármi kérdése lenne kérem jelezze! Irodánk minden nap nyitva van a West End City Centerben az éttermi szinten a SPAR –ral szemben!

“Lassan fél éve lesz, hogy összeházasodtunk, és bár mindkettőnk számára távolinak tűnik, mégis szinte minden pillanatát fel tudjuk idézni a szigeten töltött időnek. Életem eddigi legszebb napjait éltem át. Nem csak a hely varázslatos a hatalmas gránitszikláival, hanem az emberek kedvessége, szerénysége, figyelmessége is magával ragadó. Tiszteletben tartják az oda utazó párok intimitás iránti igényüket, így a szálloda esküvőszervezője is teljes mértékben hozzánk igazodott, és mind a ceremónia menetére vonatkozó kéréseinket, mind pedig a dekorációval kapcsolatos ötleteinket maximálisan teljesítette. Nem volt más dolgunk, mint hátradőlni a napozóágyban, és pihenni, vagy épp sétálni a naplementében, miközben nyaldossa lábunkat az óceán… …Az esküvőnk olyan volt, mint egy álom: 2012. 12. hó 12-én, mezítláb, 31 fokban, aranyló naplementében, az Indiai- óceán partján keltünk egybe. Meghitt, boldog és nem utolsó sorban stresszmentes volt életünk legszebb napja, amit sosem fogunk elfelejteni. Köszönjük Nazar!”

 

 

Megtalálta élete párját és szeretné, hogy házasságkötésük napja minden képzeletet felülmúljon? Hogy az a pillanat mindörökké egy maradjon a sok közül?

Mi megszervezzük Önnek az álomesküvőjét álomországban!

Első lépések…

 • Minden esetben először érdeklődjön lakhelye szerinti anyakönyvi hivatalnál a választott országban jelenleg érvényben lévő házasságkötési előírásokról. Házassági szándékukat be kell jelenteni az illetékes anyakönyvvezetőnél, igazolniuk kell, hogy ennek törvényes akadálya nincsen.

Házassági Tanúsítvány

 • A külföldi esküvőről szóló szándék Anyakönyvi Hivatalnál való bejelentése és a megfelelő dokumentumok bemutatása után a közigazgatási hivatal állítja ki a házassági tanúsítványt, amellyel igazolják, hogy házasságuknak jogi akadálya nincs.
 • Minden esetben érdemes a Külügyminisztériumnál és a magyarországi külképviseletnél megérdeklődni, hogy a kiválasztott ország számára elegendő-e ez a tanúsítvány, vagy szükséges-e a felülhitelesítés (Apostille) a Külügyminisztérium Konzuli Főosztályával. Ennek ügyintézési ideje 30 nap.

További szükséges lépések:

 • Születési Anyakönyvi kivonat beszerzése, melyet a szülőváros szerinti anyakönyvi hivatal állít ki, legegyszerűbb, ha többnyelvű formátumban, így nem kell a későbbiekben fordíttatni.
 • A dokumentumok hiteles fordítása (fordító irodáknál: www.offi.hu).
 • Hazaérkezés után az esküvőt hitelesíteni kell az illetékes Anyakönyvi Hivatal utasítása szerint.
 • A külföldi esküvőhöz minden esetben az eredeti dokumentumokra van szükség, melyet a jegyespárnak kell bemutatni az esküvő előtt. Ennek hiányában az esküvőt nem tartják meg.

Hivatalos / Nem hivatalos esküvő

Hivatalos esküvő Nem hivatalos esküvő
Antigua  Dominikai Köztársaság
Bahama-szigetek  Maldív-szigetek
Bali (Indonézia)  Tahiti
Barbados  
Grenada  
Hawaii  
Jamaika  
Kuba  
Madeira  
Malájzia  
Málta  
Mauritius  
Mexikó  
Seychelles-szigetek  
Sri Lanka  
St. Lucia  
Tahiti  
Trinidad és Tobago  

 

Nászutas csomagok

 • Irodánkban lehetőség nyílik nemcsak esküvő szervezésére, hanem bizonyos szállásoknál nászutas csomag foglalására is, ezzel kedveskedve a jegyes párnak ezen a különleges utazáson.
 • A csomag tartalmazhat egy gyertyafényes vacsorát egy üveg borral, egy romantikus pezsgős reggelit a parton, egy páros masszázst rózsaágyban, virág bekészítést a szobában érkezéskor, gyümölcskosarat, korai check-in, és késői check out szolgáltatást stb… Ehhez nem kell mást tenni, csak a házasságkötési igazolást kell a szálláson felmutatni, melynek pontos feltételei szállodánkét változnak. A nászutas kedvezmény mértéke a feleség szállás részvételi díjából 16%-os kedvezménytől akár 100 % is lehet akár a nászutas csomagon kívül. A kedvezmény mértéke és a csomag tartalma szállodánként változik.

Nászutas számla

 • Arra az esetre, ha nem szeretné, hogy a nászajándék nem várt meglepetés vagy haszontalan dolog legyen, mint az ötödik turmixgép, a legkellemesebb és legkényelmesebb megoldás a nászutas számla.
 • Irodánkban van lehetőség olyan számlát nyitni, amire a kedves vendégek, rokonság a számára megfelelő összeget felteheti, hozzájárulva ezzel az Önök feledhetetlen nászútjához. Az összegről, összegekről nászutas utalványt állítunk ki, amelyet az esküvő napján át tudnak adni a jegyes párnak, mely beváltható az irodánk által kínált utak egyikére.
 • Az nászutaspár saját maga választja ki a számukra megfelelő utazást, legyen az közeli, vagy akár távoli helyeken, hajóút, kulturális körutazás vagy aktív pihenés, esetleg kérhetik egyéni álmaik utazásának megtervezését is.
 • Az utalvány a kiállítástól számítva egy éven belül felhasználható.
 • A nászutas számlával eltűnnek a nászajándékkal kapcsolatos töprengéssel teli, eredménytelen és végtelennek tűnő pillanatok és végül a legszebb ajándékhoz járulhatnak hozzá. Tegyenek Önök is hozzá, hogy szeretteik nászútja még tökéletesebb legyen és ezzel egy feledhetetlen élményt szerezzenek Nekik!

Bővebb információért keresse munkatársainkat, akik készséggel állnak rendelkezésére.

Nazar Utazási Iroda

Iroda: Nazar Utazási Iroda
Cím:

1036 Budapest, Bécsi út 53-55

Padthai Étterem mellett

 

 

Telefonszám:

(+36 1) 238 7496
(+36 1) 238 7497

Tarhely 

 Tarhelypark Kft.1122 Gaál József út 24. info@tarhelypark.hu és

 RackForest Kft.  1132 Budapest, Vikctor Hugo utca 18-22 3.3m 3008 

 Email: info@rackforest.hu

 

Mobil: +36 20/564-4415
E-mail: info@akciosut.hu, info@nazarutazas.hu
Honlap: www.akciosut.hu
MKEH Reg.: U-000519
Cég: Nazar Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Kocsis Sándor út 34/A
Cégjegyzékszám: 01-09-739448
Adószám: 13150648-2-41
EU Adószám: HU13150648
Bank:

Forintos számláink:

OTP Bank ZRT. Forintos számlánk: 

OTP: 11715007-20436474-00000000

 OTP Bank Zrt. Eurós számláink:

OTP: 11763158-07895889-00000000

Oberbank AG. 

Cím: Wien, Schwarzenberger Platz 5. 
IBAN: AT38 1500000501186787

Swift Kód: OBKLAT2L

Alapítás éve: 2003.November 
Vagyoni biztosíték: Aegon Biztositó 
Utazási feltételek: link (ászf)
Ügyvezető: Dr. Somogyi Magdolna, Dr.Somogyi Attila
Munkatársak: Jecs-Lévai Andrea, Szatmári Kristóf

1. Hogyan vehetem fel Önökkel a kapcsolatot?

Keressen minket telefonon, személyesen vagy e-mailen.

A telefonszámaink:

+36-1-238-74-96

+36-1- 238 -74-97,

Fax: +36-1-238-71-36

Mobil: +36-20-401-47-33

Személyesen: West End City Centerben lévő irodánkban, az éttermek szintjén a SPAR élelmiszer bolttal szemben.

Címünk: 1062 Budapest, Váci út 1-3.

E-mail címünk: westend@tuinazar.hu

Weboldal: www.akciosut.hu

Várjuk érdeklődését, ajánlatkérését és személyes jelentkezését!

2. Miért válasszon minket? Mi több okot mondunk rá!

 1. A Nazar Kft. mely az  akciosut.hu mögött álló cég, 2003. novemberében alakult. Ugyanazon magyar tulajdonosok körében van már több mint 10 éve.
 2. Magyarországon azon kevés irodák közé tartozunk, akit a TUI ( mely nyugat Európa legnagyobb utazás szervezője)  frenchise partnerévé választott!  Megfelelve  a magas német előírási  rendszernek!
 3. Irodánk a város közepén található a West End City Centerben. Előnyeink: kényelmes parkolás, több bank is házon belül, sok egyéb más üzlet is. De a legfontosabb, hogy irodánk a hét minden napján nyitva van. H - Szombat:10-20 óráig, Vasárnap 10-18 óráig.  Ha Ön hétvégén vagy este szeretné intézni utazását mi várjuk Önt!
 4. Irodánk  előnye, hogy mi szerződésben vagyunk az összes magyarországi  utazásszervezővel és az összes Ausztriában Németországban található utazás szervezővel. Az Ön előnye, hogy 77 utazási iroda Akciós és Last Minute ajánlatait egy helyen találja meg.  Mi gyors rendszereinkkel megkeressük az Ön számára legjobb akciós és a last minute ajánlatot.
 5. Személyre szabott utazásokat kínálunk Önnek.  Az akciosut.hu csapatában dolgozó kolléganők a szakma specialistái. Az általunk ajánlott utazások jelentős részét személyesen ismerjük.
 6. Mi igyekszünk olyan utazást ajánlani Önnek, amit mi már kipróbáltunk! Személyesen tapasztaltuk meg a hotelek, országok előnyit. Mi segítünk Önnek megvalósítani álmai utazását.
 7. Vendégeink több mint 80%-a törzsvendég, akik évről – évre minket tisztelnek meg azzal, hogy megszervezzük utazásikat.
 8. Az akciosut.hu csapata, hisz abban, hogy élményekben gazdag utazások a jó utak.  Mi arra törekszünk, hogy Ön még nagymama- nagypapa korában is az általunk szervezett felejthetetlen utazásra gondoljon vissza. Célunk, hogy mindezt nagyon jó áron kínáljuk Önnek! Az akciosut.hu , Az akciós és a last minute utak specialistája!

3. Miért Nazar Kft? Mit jelent a Nazar?

Egy kis személyes dolgot osztanánk meg Önökkel.  A Nazar Kft tulajdonosa és egyik ügyvezetője Somogyi Magdolna, 2001-ben mikor először járt a Török Riviérán - mely szakmában első meghívása volt-  az első hotel ahol megszállt az a mai napig működő hotel Antalyaban a Nazar Hotel.  Akkor határozta el, ha saját irodát nyit, akkor a cég neve Nazar  lesz. Hát így született meg  2003-ban a Nazar Kft. A Nazar  egyébként  Allah szemét jelenti, őrző vigyázó tekintetét.

4. Mit jelent az akció és a last minute út? Azonnal kell indulnom?

Az akciós út és a last minute út között a különbség a következő.  A last minute utakra jellemző, hogy röviddel  általában  3-5 nappal az út indulása előtt adják ki az utazásszervezők.

Előnye ha Önnek mindegy, hogy az adott időpontban amikor Ön szabadságra tud menni hova utazik, párjával utazna és szívesen fedezi fel a világ minden szegletét. Akkor ez az Ön számára kedvező.

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy rendszeresen értesüljön legújabb last minute ajánlatainkról.

Fontos tudni, hogy a last minute ajánlatoknál sok esetben csak nagyon korlátozott létszámú hely áll a rendelkezésre -  ezért ha Önök többen  utaznának ezt ne válasszák, mert lehet hogy nem lesz elég hely például a repülőn. Last  minute utaknál különösen nyáron a fő szezonban ( 06.21- 08.30 között), a családi szobák , ezen belül is  a 2 légterű szobák valószínűsége nagyon kicsi. Mivel minden hotelben kevés családi szoba van, így azok jelentős részét előfoglalásban vagy akciósan lefoglalják. Ezért ha családjában több gyermek is van vagy speciális igényei vannak és főszezonban utazna ne várjon a last minutra.

Az akciós utak előnyei a következők:

 • Ön már hónapokkal az utazás  előtt kedvezményesen tud foglalni
 • Rengeteg hotel és speciális igényű szobák pl: családi szobák, 2 légterű családi szobák, tengerparti beach villák, tengerre néző szobák közül tud válogatni
 • Nem kell kompromisszumot kötnie nem kell az igényeit lejjebb adnia ahhoz, hogy jó áron foglalja
 • Speciális akcióink esetében gyermekeknek ajándékba adjuk a repülőjegyet, vagy a repülőjegyet és a szállást is.

5. Last minute út összevonható egyéb kedvezményekkel (nászutas, törzsutas, stb…)

Sajnos a last minute útból egyéb kedvezmény nem érvényesíthető!

6. Lehet nagyobb apartmant több főre is foglalni?

Természetesen, viszont ebben az esetben az apartman árát kell kifizetni.

7. Mikor kapom meg a részvételi jegyet?

5-7 nappal utazás előtt, személyesen irodánkban vagy e-mailen vagy, bizonyos esetekben postai úton.

8. Mi történik abban az esetben, ha valamely személyes adat időközben módosul, vagy későn vettük észre hogy a foglalásban nem jó adatot adtunk meg?

Az utazási dokumentumok kiállításánál nagyon fontos, hogy az a név szerepeljen a dokumentumon mint ami  abban a személyes dokumentumban amivel Ön utazni fog. PL: útlevél vagy személyi igazolvány.

Fontos az Ön   személyes dokumentumainak a hazautazástól számítva 6 hónapig érvényesnek kell lennie!

10. Mit kell tennem, ha már fix, fizetett foglalásomat betegség miatt le kell mondanom?

Ha Önnek nem várt hirtelen betegsége esetleg balesete van kérem azonnal jelezze irodánknak, hogy az esetleges költségeket minimalizálni tudjuk.

Érdemes minden utazáshoz útlemondási azaz sztornó biztosítást kötni. Ezt minden esetben a foglalással egy időben teheti meg irodánkban.

11. A szálláshely csillagainak száma, mindig megfelel a hazai besorolásnak?

A csillagok számát és a minőség besorolását mindig az adott ország Felügyeleti szervei végzik el, így a követelmény rendszer is eltérő lehet a hazai besorolástól.

12. A repülőgép menetrendje változhat?

A repülőgép menetrendjére nem tudunk garanciát vállalni, a légi társaság minden esetben fent tartja a jogot a változtatásra!

13. Fontos hogy az útlevél szerinti neveket adjuk meg? Miért fontos ez?

Igen, minden esetben az útlevél/ személyi igazolvány (EU-s országok) szerinti nevekre van szükségünk. Nem egyező név esetén, az adott ország megtagadhatja a belépést! Menetrendszerinti repülőjáratok esetén nincs lehetőség névmódosításra, ebben az esetben új jegyfoglalás szükséges!

14. Panasz esetén mit tehetek?

Helyszíni panasz esetén kérem, vegye fel a kapcsolatot a helyi idegenvezetővel, és kérje a jegyzőkönyv felvételét. Sajnos ennek hiányában,nincs lehetőség a további ügyintézésre.

15. Foglalás előtt, a terhességet jeleznem kell Önök felé?

Mindenképpen, mert a terhesség bizonyos szakaszában járva a légitársaság/ hajótársaság/ utazásszervező megtagadhatja az utaztatást, így nagyon fontos, hogy még a foglalás előtt jelezze Kollégáinknak.

BUDAPEST

Kedvezményes parkoló árakat biztosítunk utasaink részére, a repülőtér közelében ingyenes transzferrel.

Parkoló  árai:  
1 nap parkolás: 2.000 Ft
2 nap parkolás: 2.900 Ft
3 nap parkolás: 3.500 Ft
4 nap parkolás: 4.500 Ft
5 nap parkolás: 5.500 Ft
6 nap parkolás: 6.000 Ft
7 nap parkolás: 6.500 Ft
8 nap parkolás: 7.000 Ft
9 nap parkolás: 7.500 Ft
10 nap parkolás: 8.500 Ft
11-15 nap parkolás: 10.900 Ft
16-20 nap parkolás: 12.900 Ft
21-25 nap parkolás: 13.900 Ft
26-30 nap parkolás: 15.900 Ft

 

BÉCS

Hogy a bécsi indulást se érezze kényelmetlennek, kedvezményes parkolót biztosítunk itt is utasaink részére a schwehati repülőtér parkolójában. Kérje már foglaláskor a parkolóját.

Árak:

Parkolóhely

Időtartam

2015.03.31-ig érvényes

kártyák

C parkoló

216 óra

77 EUR

C parkoló

384 óra

98 EUR

4-es parkolóház

220 óra

119 EUR

4-es parkolóház

388 óra

159 EUR

 

A C parkoló nyitott parkoló, míg a 4-es parkolóház fedett parkolást biztosít.

Az árak előzetes foglalás esetén kedvezőbbek, mint a helyszínen.

Kártya használata:

 1. Minden esetben nézze meg, hogy az Ön számára megfelelő kártyát kapta meg.
 2. A térkép segítséget nyújt a tájékozódásban.
 3. Kérjük, figyelmesen nézze meg behajtáskor, hogy az adott parkolót használja. Nem megfelelő helyen parkolt autók esetében a parkolás teljes díja fizetendő!
 4. Megfelelő parkoló kiválasztása után húzzon parkoló jegyet és parkolja le autóját.
 5. Visszaérkezés után fáradjon a fizető automatához, mutassa be jegyét. Ezután megjelenik a fizetendő összeg, amelyet a tőlünk vásárolt kártyával ki tud egyenlíteni. (Túllépés esetén lehet kombinálni készpénzzel/ hitelkártyával)
 6. Fizetés után is tartsa meg parkolójegyét, amely ekkor már kihajtó kártyaként fog üzemelni (kihajtó idő kb. 20 perc).

10 ok amiért többet adunk a többi irodánál:

 1. Európa vezető utazásszervezője áll a háta mögött 45 év tapasztalatával.
 2. Irodánk a WestEnd City Centerben található, nyitva minden nap.
 3. Felkészült, tapasztalattal rendelkező munkatársakkal rendelkezünk.
 4. Minden vendégünk részére személyre szabott ajánlatot készítünk.
 5. Az iroda vendégeinek 80 %-a törzsvendég.
 6. Egy helyen találja meg az összes magyarországi, ausztriai és németországi nagy utazásszervező legjobb ajánlatait.
 7. Teljes körű szolgáltatást nyújtunk (autóbérlés, biztosítás, kompjegy foglalás, menetrend szerinti repülőjegy foglalás, vízumügyintézés, stb.)
 8. Speciális utak szervezésében nagy tapasztalattal rendelkezünk. (Külföldön hivatalos és nem hivatalos esküvők szervezése, céges utaztatás ( pl.: Londoni, Bangkoki tőzsdelátogatás).
 9. Rendszeres hírlevelünkön keresztül Ön első között értesülhet a legjobb ajánlatokról.
 10. Specialitásunk a téli időszakban: Karib-térség, Ázsia, Emirátusok, Mauritius, Maldív-szigetek és Seychelle-szigetek, Jordánia.

Vízumügyintézés

Intézze vízum igénylését is irodánknál!
Vízumügyintézésé az alábbi országokba:

 • Amerikai Egyesült Államok (ESTA)

ESTA 90 napos belépésre szóló engedély, így nem szükséges ezen időszakra a vízum.
Intézéséhez szükséges az új típusú (bordó útlevél)
Ügyintézés és kiállítás díja: 6. 200 Ft

 • Egyesült Arab Emirátusok

Intézéshez szükséges dokumentumok: útlevél fényképes oldala szkennelve, 1 db színes igazolványkép (max. 40 KB.), vízum igénylőlap kitöltve, aláírva, kiállított repülőjegy Emirates jártra, vagy irodánkban foglalt szállás.
Ügyintézés és kiállítás díja: 30. 000 Ft

 • Ausztrália

Elektronikus ügyintézés, ügyintézési idő 1 nap.
Ügyintézés és kiállítás díja: 7. 200 Ft

 • Egyiptom

Ügyintézés: 4 munkanap. Szükséges dokumentumok: visszautazáshoz számított 6 hónapig érvényes útlevél, 1 db színes igazolvány kép, kitöltött vízumkérő lap, kiállított repülőjegy.
Ügyintézés és kiállítás díja:
Turista: 16. 500 Ft
Üzleti: 21. 800 Ft

 • Etiópia

Ügyintézés: 7 munkanap. Szükséges dokumentumok: útlevél, 2 db igazolvány kép, kitöltött vízumkérő lap, kiállított repülőjegy.
Ügyintézés és kiállítás díja: 21. 600 Ft

 • Fehéroroszország

Ügyintézés: 7 munkanap (sürgősségi 48 óra). Szükséges dokumentumok: útlevél, 2 db igazolvány kép, kitöltött vízumkérő lap, kiállított repülőjegy és másolata, meghívólevél (utazási irodától, cégtől).
Ügyintézés és kiállítás díja: 60 € (85 € sürgősségi) + 9. 600 Ft

 • Gambia

Ügyintézés: 3 munkanap. Szükséges dokumentumok: 6 hónapig érvényes útlevél, 1 db igazolvány kép, kitöltött vízumkérő lap, kiállított repülőjegy.
Ügyintézés és kiállítás díja: 60 € (egyszeri belépés) 100 € (többszöri belépés) + 7. 200 Ft

 • India

Ügyintézés: 5 munkanap (sürgősségi 48 óra). Szükséges dokumentumok: 6 hónapig érvényes útlevél, 2 db igazolvány kép, kitöltött vízumkérő lap (online), kiállított repülőjegy, anyagi fedezet igazolás (legalább 30 USD/ nap).
Ügyintézés és kiállítás díja: 26. 400 Ft (32. 400 Ft sürgősségi)

 • Indonézia

Ügyintézés: 7 munkanap. Szükséges dokumentumok: 6 hónapig érvényes útlevél, 2 db igazolvány kép, kitöltött vízumkérő lap 2 példányban (online), kiállított repülőjegy. (szállás foglalás 60 napos vízum esetén)
Ügyintézés és kiállítás díja: 45 USD (30 napos) + 7. 200 Ft

 • Irán

Ügyintézés: 2-3 hét. Szükséges dokumentumok: útlevél, 2 db igazolvány kép, kitöltött vízumkérő lap, kiállított repülőjegy, szállásfoglalás és útvonalterv.
Ügyintézés és kiállítás díja: 40. 600 Ft

 • Jamaica

Ügyintézés: 5 munkanap. Szükséges dokumentumok: 6 hónapig érvényes útlevél, 2 db igazolvány kép, kiállított repülőjegy vagy hajójegy, szállásigazolás, anyagi fedezet.
Ügyintézés és kiállítás díja: 45 € + 7. 200 Ft

 • Kambodzsa

Ügyintézés: 7 munkanap. Szükséges dokumentumok: 6 hónapig érvényes útlevél, 1 db igazolvány kép, kiállított repülőjegy. Elektronikus ügyintézés
Ügyintézés és kiállítás díja: 25 USD + 7. 200 Ft

 • Kazahsztán

Ügyintézés: 7 munkanap. Szükséges dokumentumok: útlevél, 1 db igazolvány kép, kitöltött vízumkérő lap, kiállított repülőjegy, meghívólevél/ nyilatkozat utazás céljáról.
Ügyintézés és kiállítás díja: 50 € (egyszeri belépés) 70 € (kétszeri belépés) + 9. 600 Ft

 • Kína

Ügyintézés: 7 munkanap (sürgősségi: 48 óra) . Szükséges dokumentumok: útlevél, 1 db színes igazolvány kép, kitöltött vízumkérő lap, kiállított repülőjegy.
Ügyintézés és kiállítás díja: 16. 800 Ft (egyszeri belépés) 21. 600 Ft (kétszeri belépés) sürgősségi felár: 5. 400 Ft

 • Kuba

Belépéskor turistakártya szükséges, amely 30 napos egyszeri beutazásra érvényes. Kiállítása 1 munkanap.
Ügyintézés kiállítás díja: 8. 400 Ft

 • Oroszország

Ügyintézés: 7 munkanap (sürgősségi 48 óra). Szükséges dokumentumok: útlevél (6 hónapig érvényes és 2 üres lap legyen egymás mellett), 1 db igazolvány kép, kitöltött vízumkérő lap, kiállított repülőjegy, szállásfoglalás igazolása/meghívólevél, utazás időtartalmára kiállított biztosítás.
Ügyintézés és kiállítás díja: 23. 000 Ft

 • Vietnám

Ügyintézés: 7 munkanap (sürgősségi 48 óra). Szükséges dokumentumok: útlevél (6 hónapig érvényes), 2 db igazolvány kép, kitöltött vízumkérő lap, kiállított repülőjegy.
Ügyintézés és kiállítás díja: 27. 600 Ft (14 napos), 31. 200 Ft (30 napos) sürgősségi felár: 14. 400 Ft

Repülőjegyek

 • Irodánkban foglalhatóak menetrendszerinti járatokra repülőjegyek és charter repülőjegyek is.
 • Felhívjuk a figyelmüket, hogy a menetrendszerinti járatok ára a szabad helyek függvénye szerint változhat. Minden esetben vegyék figyelembe a jegyen található jegykiállítási időt, mely azt jelzi, hogy meddig kell a jegyet legkésőbb kiállítani a rendszerből. Ahol nincs jegykiállítási határidő, ott a jegyet a foglalással egy időben kell kifizetni.
 • A repülőjegyeket minden esetben teljes összeggel kell foglalni.
 • A repülőjegy foglalása után a légitársaság fenntartja a jogot, hogy a jegykiállítási határidőt korábbra hozza, erről tájékoztatjuk az ügyfelet.
 • A jegy a fizetéskor válik véglegessé, addig a foglalt jegy ára változhat. A teljes összegnek a jegykiállítási határidőig be kell érkeznie, ennek hiányában a jegy automatikusan törlődik, a késedelemből eredő károkért felelősséget nem vállalunk.
 • A légitársaság fenntartja a jogot az árak és a menetrend változtatására.
 • Kérjük minden esetben figyelmesen olvassa el a repülőjegyre vonatkozó szabályokat, feltételeket.
 • Azok a jegyek, amelyek a jegykiállítási határidőig nem lettek kifizetve, automatikus törlődnek a rendszerből.

Fizetési lehetőségek:

1. Személyesen az irodánkban a Bécsi út 53-55 szám alatt.

2. On-line ügyintézéssel és banki átutalással, vagy banki befizetéssel, amely során elküldünk Önnek minden szükséges dokumentumot

Árak:

A repülőjegyek árai minden esetben tartalmazzák a reptéri illetéket és fizetendő adókat, díjakat. Ezek külön feltüntetve megtalálhatóak az ajánlatban. A jegykiállításig a jegy ára, illetékek összege a devizaárfolyam változástól függően változhat.

Utasnevek:

Nagyon fontos, hogy a repülőjegyeken az úti okmány szerinti, pontos nevek szerepeljenek, titulus, vezetéknév, keresztnév (1., 2., …)a megfelelő sorrendben. Az adatok helyes megadása minden esetben az utas felelőssége, az ebből eredő károkért felelősséget nem áll módunkban vállalni.

Módosítás, lemondás:

Minden esetben vegyék figyelembe a jegyhez tartozó módosítási és lemondási feltételeket. A légitársaságok minden esetben meghatározzák a módosítási és lemondási díjakat. A legtöbb esetben a lemondás nem lehetséges, névmódosítás legfeljebb felár ellenében, ez is jegyenként változhat. Kiállított jegyeken a névmódosítás nem lehetséges, csak új jegy foglalásával. Ennek költsége az utast terheli.

Utazási dokumentumok:

Az utazáshoz szükséges utazási okmányok, vízumok meglétéről az utasnak kell gondoskodnia. Ezek hiányosságából eredő utazás meghiúsulása miatt nem tudunk felelősséget vállalni. Nemzetközi előírások alapján az utazási okmányoknak a hazaérkezés dátumától még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie. Kérjük, minél korábban érdeklődjön a cél ország beutazási feltételeiről, szükséges dokumentumokról a megfelelő Nagykövetségen(www.kulugyminiszterium.hu), az oltásokról az oltóközpontban(www.oek.hu).

Biztosítások:

Minden esetben érdemes utazására biztosítást kötni, arra az esetre, ha betegség miatt nem tudja felhasználni a repülőjegyet, vagy a külföldön való tartózkodása alatt orvosi ellátásra szorulna.Irodánk az utazásokhoz a Colonnade biztosítót ajánlja. Lehetőség van külön útlemondási biztosításra, vagy egy kombinált betegség,- baleset,- poggyász-biztosítással kombinált útlemondási biztosítás megkötésére is. Ajánlatainkról érdeklődjön munkatársainktól.

Útlevéligénylés

Útlevelét az illetékes okmány irodában vagy pedig a Központi Hivatalban (1133 Budapest Visegrádi u. 110-112.) igényelheti.

Feltétele:
Személyes megjelenés
Illeték kifizetése (az okmány irodák többségében már van lehetőség bankkártyás fizetésre)

Központi okmány iroda elérhetőségei és nyitva tartása:
1133 Budapest, Visegrádi utca 110-112.
Telefon: 1818
Külföldről: +36-1-452-3622
Fax: +36-1-443-57-61
E-mail: kozponti.okmanyiroda@mail.ahiv.hu

Ügyfélfogadás*
Hétfő:8:00 – 20:00
Kedd: 8:00 – 20:00
Szerda: 8:00 – 20:00
Csütörtök: 8:00 – 20:00
Péntek: 8:00 – 20:00
Szombat: 8:00 – 14:00
Vasárnap: 8:00 – 14:00
Útlevél kiállítása:

 • Normál esetben az útlevél kiállítása max. 30 nap, amit átvehetnek személyesen az okmányirodákban vagy pedig átvehető postai úton. Amennyiben előbb van szüksége útlevelére, úgy felárral kérhető: soron kívül (7 napon belüli), sürgősségi (3 napon belüli) és azonnali (24 órán belüli).

A pótdíjak mértéke:

 • soron kívüli eljárás esetén 19 000 forint,
 • sürgősségi eljárás esetén 29 000 forint,
 • azonnali eljárás esetén 39 000 forint.

Az alábbiakra van szükség az útlevél igényléséhez:

 • érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
 • lakcímigazolvány
 • születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, ha nem rendelkezik személyazonosításra alkalmas okmánnyal, vagy ha a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival
 • igazolványkép, amit a helyszínen készítenek.

Nem tudja, mivel lepje meg szeretteit, barátait, vagy céges partnerét? Az utazási utalvány egy nagyon praktikus és annál még nagyobb élményt nyújtó ajándék. Az utazás élményét ajándékozni a legkellemesebb ajándék mind a két fél számára. Nem kell mást tennie, mint a kívánt összeget utazási vagy ajándékutalványra váltani, amely aztán felhasználható az irodánkban foglalható utazások egyikére. Lehetséges egy konkrét utat is, az összeg feltüntetése nélkül is utalványra foglalni.

Az utalványok feltételei:

 • felhasználható a kiállítástól számítva egy évig
 • készpénzre nem beváltható

Keresse irodánkat, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

Utazási utalvány minta itt tekinthető meg!